Gdy zaczynamy budowę domu, obowiązują nas pewne przepisy prawne na temat jego usytuowania. Takie same przepisy prawne obowiązują podczas budowy garażów wolnostojących. Rozporządzenie zabrania nam wybudowania ich w dowolnym miejscu naszej działki oraz nakazuje przestrzeganie pewnych ograniczeń. Wymagania dla schronów samochodowych znowelizowano w 2018 roku. Zmieniono obowiązujące odległości od granicy działki, a zdaniem większości wprowadzenie zmian wyeliminowało szereg wątpliwości oraz pozytywnie zaskakuje. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zrobić to zgodnie z planem budowy oraz jakie są minimalne odległości garażu od granicy działki, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Wymagane odległości garażu od granicy działki

Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał rozporządzenie na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

W świetle prawa budynki na działce muszą być usytuowane w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknem lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy.

Jednakże, aby dokonać pomiaru, musimy wiedzieć jak ustalić punkt, od którego rozpoczniemy mierzenie działki. Dotychczas pomiary rozpoczynaliśmy od granicy działki budowlanej, teraz natomiast ustalono, że będzie to granica działki budowlanej, na której znajduje się budynek. Motywacją do tej zmiany było błędne odczytywanie pojęcia działki budowlanej, co skutkowało problemami w odczytaniu czy sąsiednia działka jest działką budowlaną, czy też nie.

garaż blaszany Garaże Interstal

Zdjęcie garażu pochodzi ze strony internetowej firmy Interstal Garaże – sprawdź inne.

Usytuowanie garażu w odległości 1,5m od granicy

Wybudowanie schronu na samochód w odległości 1,5 m od granicy działki jest możliwe, jeśli jest spełniony jeden z podanych warunków:

  • wniesiemy odpowiedni pismo do ministra i uzyskamy zgodę na odstąpienie od warunków techniczno-budowlanych
  • ze względu na małe wymiary działki nie mamy możliwości na zachowanie odpowiedniej odległości. Bierze się tutaj pod uwagę działki, których szerokość jest mniejsza od 16 m albo też długość planowanego garażu nie przekracza 6,5 m a wysokość mniej mniejsza od 3 m.  
  • wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Musimy jednak pamiętać, iż po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę do urzędu miasta lub też starostwa powiatowego urzędnicy dokładnie sprawdzą, czy usytuowanie budynku jest zgodne z prawem. Może się wtedy okazać, że wniesione pismo nie zostanie zaakceptowane ze względu na sprzeczność z przepisami rozporządzenia, nawet mimo tego, że miejscowy plan zezwala na tak usytuowany budynek.

Odległość garażu od drogi

Przepisy określają możliwość sytuowania obiektów takich jak garaż czy wiata garażowa względem drogi publicznej znajdziemy w ustawie o drogach publicznych. Jeżeli droga jest określona mianem publicznej (tj. gminna, powiatowa, krajowa, wojewódzka, jest autostradą lub drogą ekspresową) należy wtedy zachować odległości zgodne z ustawą o drogach publicznych. W przypadku terenów zabudowanych jest to:

  • 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej,
  • 8 m od zewnętrznej krawędzi drogi wojewódzkiej lub powiatowej,
  • 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej,
  • 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,
  • 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni autostrady.

Wymienione wyżej odległości nie obejmują dróg o innym charakterze (takich jak droga prywatna czy też osiedlowa). Istnieje jednak możliwość zbliżenia obiektu do drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej, pod warunkiem, że wyda na to zgodę jej zarząd.

Budowa garażu bez fundamentów

Nie wszystkie obiekty budowlane, jakie zamierzamy umieścić w otoczeniu domu, wymagają pozwolenia na budowę. Jeden z zapisów mówi nam o tym, iż nie ma konieczności posiadania pozwolenia na budowę garażu, jeśli jest on wolnostojącym a jego powierzchnia jest mniejsza niż 35m2 co zawarte jest w art. 29 ust 1 pkt 2 pr. bud. W takiej sytuacji wystarczy tylko zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy. Jednakże, gdy liczba schronów samochodowych, wiat, przydomowych ganków lub oranżerii przekroczy 2 na każde 500m2 powierzchni działki pozwolenie na budowę będzie niezbędne. Oznacza to, że garaż blaszany nie wymaga pozwolenia na budowę.  

Budowa bezpośrednio przy granicy działki, czy to możliwe?

Budowa garaży bezpośrednio przy granicy działki jest możliwa, pod warunkiem, że będzie on przylegał całą swoją powierzchnią jednej ze ścian do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce. Jest to możliwe również, gdy przylega do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca na pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i szerokość, nie większą niż ma budynek zaprojektowany na sąsiedniej działce budowlanej.

Dopuszczalne jest lokalizowanie garażu na granicy z działka budowlaną, w taki sposób, że zwrócona w stronę tej działki ściana nie posiada drzwi i okien oraz plan miejscowy przewiduje taką możliwość.  

Należy pamiętać, iż usytuowanie na granicy działki stanowi usytuowanie ingerujące w prawo własności działki sąsiedniej. Dlatego też budowa inwestycji na granicy bądź na podstawie dopuszczonych w przepisach odstępstw, czy też odstępstwa na podstawie wydanego art. 9 ustawy prawo budowlane, powinno być ostatecznym rozwiązaniem, które zawsze należy szczególnie uzasadnić.

Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia.

Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od okien budynku mieszkalnego zwolnione zostały stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, podczas gdy dotychczas należało zachować odległość 5 m.

Podsumowanie

Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ściśle określa warunki techniczne usytuowania budynków, w tym też garaży. Dzięki niemu budowa bezpośrednio przy granicy działki jest możliwa, gdy spełnimy kilka istotnych warunków. Warto dokładnie się z nimi zapoznać i surowo ich przestrzegać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here